30 września 2019

Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru powiatu gliwickiego

Zakończono prace związane z modernizacją szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru powiatu gliwickiego.
Zmodernizowana sieć liczy 241 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, których to współrzędne oraz wysokości w pełni spełniają kryteria dokładnościowe z Rozporządzenia MAiC ws. osnów.
W ramach realizacji zlecenia wykonano następujące czynności:
1) inwentaryzacja istniejących punktów osnowy szczegółowej – sprawdzono stan 166 punktów oraz ich przydatność do pomiarów wysokościowych,
2) inwentaryzacja punktów osnowy podstawowej służących jako punkty nawiązania sieci – sprawdzono 124 punkty
3) ustalenie lokalizacji i typu stabilizacji nowych punktów,
4) sporządzenie projektu technicznego w formie opisowej i graficznej,Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru powiatu gliwickiego
5) stabilizacja nowych punktów osnowy – zastabilizowano 78 nowych reperów ściennych
w miejscach łatwo dostępnych do przeprowadzania pomiarów wysokościowych,
6) pomiar terenowy modernizowanej sieci – wykonano niwelację geometryczną na ciągach
o łącznej długości około 595 km przy użyciu niwelatorów kodowych,
7) sporządzenie nowych opisów topograficznych dla punktów osnowy,
8) sporządzenie zawiadomień o umieszczeniu znaku geodezyjnego i przekazaniu go pod ochronę właścicielom nieruchomości, na których dokonano stabilizacji punktu,
9) wyrównanie wysokościowe modernizowanej sieci w programie Geonet w dwóch układach wysokościowych: PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH,
10) sporządzenie geodezyjnej dokumentacji technicznej z całości prac i przygotowanie plików do aktualizacji zbioru bazy danych BDSOG.
Wyżej wymienione prace wykonano na zlecenie Powiatu Gliwickiego w okresie od kwietnia do września bieżącego roku.