8 kwietnia 2018

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień miasta Rybnika

   Zakończyły się prace trwające od września 2017 do marca 2018r. związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w mieście Rybnik dla obrębu ewidencyjnego Kamień. W ramach projektu zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 3000 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych (3021 działek), przeprowadzono ustalenia przebiegu granic dla działek ewidencyjnych wytypowanych przez Wydział Geodezji i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe.

   Pierwszym etapem prac było przeanalizowanie wszystkich operatów prawnych wprowadzonych częściowo do numerycznej mapy ewidencyjnej. Sprawdzano poprawność atrybutów bpp, stb, zrd i uzupełniano równocześnie oznaczenie operatu będącego podstawą ujawnienia działki. Analizowano kolejne roczniki operatów od najmłodszych do najstarszych lat. Dokumenty z nowszych roczników posiadały współrzędne punktów granicznych. Występowały one w różnych układach 2000, 1965, SG ROW. Współrzędne występujące w układach 1965, SG ROW zostały przetransformowane z odpowiednią dokładnością do układu 2000 i wykorzystane do aktualizacji numerycznej mapy ewidencyjnej. Operaty ze starszych lat nie posiadały wykazów współrzędnych. Punkty graniczne dla takich materiałów i dla zarysów zostały obliczone w oparciu o osnowę katastralną, bądź inne punkty tworzące linie pomiarowe znajdujące się na szkicach, a także na zarysach pomiarowych, które oparto o punkty z operatów z nowszych roczników. Kolejnym etapem obejmującym wykonanie modernizacji dla działek ewidencyjnych było przeprowadzenie dla wytypowanych przez Wydział Geodezji, z uwagi na przekroczoną o 10 % różnicę pomiędzy powierzchnią ujawnioną w części opisowej i graficznej, pomiaru granic działek w terenie z zastosowaniem odpowiedniej procedury wynikającej z przepisów geodezyjnych.
   W trakcie czynności mających na celu poprawę mapy ewidencyjnej działek, toczyły się równocześnie prace związane z uzupełnieniem ewidencji budynków. Modernizację budynków wykonano głównie w oparciu o informacje pozyskane w trakcie wywiadu terenowego połączonego z wykonywaniem dokumeModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień miasta Rybnikantacji fotograficznej oraz w trakcie pomiarów geodezyjnych, a także istniejące źródłowe dane znajdujące się w Wydziale Geodezji, Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Dla lokali podlegających ewidencjonowaniu sporządzono i wypełniono arkusze spisowe lokali, kompletowane do poszczególnych budynków.
Następnie wykonano aktualizację użytków gruntowych, która polegała na usunięciu wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową operatu EGiB, częścią kartograficzną (mapa numeryczna) i stanem faktycznym w terenie dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.
   W ramach modernizacji wykonano weryfikację danych adresowych obiektów ewidencji gruntów i budynków. Przygotowano raport rozbieżności zawierający informacje o tych rozbieżnościach w zakresie numerów porządkowych i nazw ulic, pomiędzy stanem w terenie, w EGiB, a ewidencją miejscowości ulic i adresów. Formę raportu uzgodniono z Zamawiającym. Dane dotyczące działek ewidencyjnych zostały uzupełnione i zweryfikowane pod względem: identyfikatorów rejonów statystycznych, numerów rejestru zabytków, numerów dróg publicznych, nazw ulic i numerów porządkowych jeśli zostały nadane, nazw obiektów fizjograficznych.
   Na podstawie powyższych danych opracowano roboczą bazę danych w programie MicroStation zawierającą dane geometryczne i opisowe dotyczące działek, budynków, lokali i użytków gruntowych, którą następnie zaimportowano do zintegrowanego systemu informacji o terenie GEO-INFO, w którym jest obecnie prowadzona ewidencja gruntów i budynków w Wydziale Geodezji w Rybniku. Wszystkie dane pozyskane w trakcie modernizacji EGiB zostały wyłożone do wglądu dla osób zainteresowanych w Urzędzie Miasta w Rybniku.