10 czerwca 2018

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Lubomia pow. wodzisławski

    Zakończyły się prace trwające od grudnia 2017 do maja 2018r. związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Lubomia, powiat wodzisławski dla obrębów ewidencyjnych: Lubomia, Buków, Syrynia, Ligota Tworkowska, Nieboczowy. W ramach projektu zlikwidowano miejscowości (obręby Ligota Tworkowska i Nieboczowy), na terenie których zostanie zbudowany zbiornik retencyjny „Racibórz Dolny” a utworzono 2 nowe obręby Grabówka i Nieboczowy Nowe. Zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 5500 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe.

   Pierwszym etapem prac była likwidacja rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych. Analizą objęto działki, dla których rozbieżność wynosi powyżej 30% powierzchni wykazanej w części opisowej EGiB oraz gdy różnica pomiędzy powierzchnią ewid. i geodezyjną jest większa niż 100 m². Zbadano dokumentację zgromadzoną w Wydziale Geodezji, w tym szkice z operatów, zarysy katastralne, pierworysy map ewidencyjnych, matrykuły, a także w dokumentach znajdujących się w KW i poprawiono przebieg granic w mapie numerycznej, a także wykonano wykaz zmian powierzchni.
   Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Lubomia pow. wodzisławskiKolejnym etapem było uzupełnienie ewidencji budynków, które wykonano w oparciu o informacje pozyskane w trakcie wykonywania wywiadu terenowego połączonego z pomiarem czołówek oraz w trakcie pomiarów geodezyjnych a także istniejące źródłowe dane znajdujące się w Wydziale Geodezji, Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim. Dla lokali podlegających ewidencjonowaniu sporządzono i wypełniono arkusze spisowe lokali, kompletowane do poszczególnych budynków.
   Następnie wykonano aktualizację użytków gruntowych, która polegała na usunięciu wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową operatu EGiB, częścią kartograficzną (mapa numeryczna) i stanem faktycznym w terenie dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.
   W zakresie danych adresowych sporządzono protokoły rozbieżności pomiędzy stanem w terenie, w EGiB oraz z ewidencją miejscowości ulic i adresów prowadzoną przez gminę.
Dane dotyczące działek ewidencyjnych zostały uzupełnione i zweryfikowane pod względem: identyfikatorów rejonów statystycznych, numerów rejestru zabytków, numerów dróg publicznych, nazw ulic i numerów porządkowych jeśli zostały nadane, nazw obiektów fizjograficznych.
   Na podstawie powyższych danych opracowano roboczą bazę danych w programie MicroStation zawierającą dane geometryczne i opisowe dotyczące działek, budynków, lokali i użytków gruntowych, którą następnie zaimportowano do zintegrowanego systemu informacji o terenie GEO-INFO, w którym jest obecnie prowadzona ewidencja gruntów i budynków w starostwie powiatowym w Wodzisławiu. Wszystkie dane pozyskane w trakcie modernizacji EGiB zostały wyłożone do wglądu dla osób zainteresowanych w starostwie powiatowym w Wodzisławiu.