10 grudnia 2016

Modernizacja EGiB dla gminy Kornowac

  Wykonano całość prac dotyczących wykonania projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej Kornowac w powiecie raciborskim. Opracowaniu podlegały wszystkie obręby: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów. Łącznie modernizacji podlegało ponad 6500 działek ewidencyjnych. 

Modernizacja EGiB dla gminy Kornowac

  W ramach prac od podstaw została opracowana część graficzną bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). W tym celu przetworzono i przeliczono wszystkie materiały archiwalne znajdujące się w PODGiK. W tm celu odszukano i pomierzono w terenie osnowę ewidencyjną z operatów archiwalnych oraz istniejące w terenie znaki graniczne i na ich podstawie przeliczono dane z znajdujące się w PZGiK. 

   Dla działek dla których brak było materiałów archiwalnych, lub materiały istniejące nie spełniały obecnych standardów technicznych, wykonano  terenowe ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

   W celach kontrolnych wykonano także pomiar wszystkich budynków znajdujących się bliżej niż 1 metr od granic działek ewidencyjnych.  Na całości obszaru opracowania dokonano weryfikacji i aktualizacji użytków gruntowych doprowadzając do zgodności ze stanem w terenie.

   Prace wykonane były w konsorcjum z firmą Vertical z Żor na zlecenie Powiatu Raciborskiego.