01 marca 2021

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Wodzisław, gmina Godów

  Pierwszym etapem prac była likwidacja rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych. Zbadano dokumentację zgromadzoną w Wydziale Geodezji, w tym szkice z operatów, zarysy katastralne, pierworysy map ewidencyjnych, matrykuły, a także w dokumentach znajdujących się w KW i poprawiono przebieg granic w mapie numerycznej, a także wykonano wykaz zmian powierzchni.
Kolejnym etapem było uzupełnienie ewidencji budynków, które wykonano w oparciu o informacje pozyskane w trakcie wykonywania wywiadu terenowego połączonego z pomiarem czołówek oraz w trakcie pomiarów geodezyjnych, a także istniejące źródłowe dane znajdujące się w Wydziale Geodezji, Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim. Dla lokali podlegających ewidencjonowaniu sporządzono i wypełniono arkusze spisowe lokali, kompletowane do poszczególnych budynków.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Wodzisław, gmina Godów

 Wykonano również aktualizację użytków gruntowych, która polegała na usunięciu wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową operatu EGiB, częścią kartograficzną (mapa numeryczna) i stanem faktycznym w terenie dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych. Na tym etapie prac wykonano również pomiar linii brzegu w przypadku rozbieżności pomiędzy użytkiem Wp wprowadzonym na mapę ewidencyjną, a faktycznym położeniem wód płynących. Następnie szkice z pomiaru linii brzegowej, przekazano do konsultacji zarządcy cieku t.j. PGW Wody Polskie Zarząd i Zamawiającemu t.j. Starostwo powiatowe. Na podstawie wyżej wymienionych uzgodnień wykonano podziały działek.

 W zakresie danych adresowych sporządzono protokół rozbieżności pomiędzy stanem w terenie, w EGiB, a ewidencją miejscowości ulic i adresów prowadzoną przez gminę. Dane dotyczące działek ewidencyjnych zostały uzupełnione i zweryfikowane pod względem: identyfikatorów rejonów statystycznych, numerów rejestru zabytków, numerów dróg publicznych, nazw ulic i numerów porządkowych jeśli zostały nadane, nazw obiektów fizjograficznych. Na podstawie powyższych danych opracowano roboczą bazę danych w programie MicroStation zawierającą dane geometryczne i opisowe dotyczące działek, budynków, lokali i użytków gruntowych, którą następnie zaimportowano do zintegrowanego systemu informacji o terenie GEO-INFO, w którym jest obecnie prowadzona ewidencja gruntów i budynków w starostwie powiatowym w Wodzisławiu. Wszystkie dane pozyskane w trakcie modernizacji EGiB zostały wyłożone do wglądu dla osób zainteresowanych w starostwie powiatowym w Wodzisławiu.