21 września 2020

Modernizacja EGiB dla miast Pyskowice, Sośnicowice i Toszek

  Pierwszym etapem prac było doprowadzenie do zgodności części opisowej i graficznej ewidencji gruntów w zakresie działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gruntów. Po wytypowaniu działek, dla których występują rozbieżności, przeprowadzono analizy wszelkich dokumentów w tym map klasyfikacyjnych, operatów technicznych i decyzji klasyfikacyjnych w celu wyeliminowania wszystkich problemów. Właściwą częścią prac była aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie zmiany użytków gruntowych. Weryfikacja użytków przeprowadzona w oparciu o analizę ortofotomapy dla całości opracowywanego obszaru i weryfikację wybranych zmian bezpośrednio w terenie. Weryfikacji poddano zarówno zasięg jak i rodzaje użytków gruntowych. Z Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzyskano informacje, które cieki są zaliczane do wód płynących. Natomiast z portalu internetowego wskazanego przez PGW Wody Polskie pozyskano zgrubny przebieg tych cieków. Następnie na podstawie pozyskanych danych, mapy zasadniczej i ortofotomapy opracowano użytki pod wodami płynącymi. Na podstawie danych pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i danych ze Starostwa Powiatowego opracowano i ujawniono na mapie użytek Ls, Lz, Lzr. Z gminy Pyskowice, Sośnicowice i Toszek otrzymano również informację o braku użytków ekologicznych.

Modernizacja EGiB dla miast Pyskowice, Sośnicowice i Toszek

  Pozostałe użytki opracowano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1034 z późniejszymi zmianami) oraz z uwagami Zamawiającego. W celu aktualizacji opracowania pozyskano również dane z bieżących operatów. W dniach 20 lipca - 7 sierpnia 2020 r. projekt operatu modernizacji wyłożony był w siedzibie Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonych prac utworzono wykazy zmian danych ewidencyjnych dla zmian w zakresie użytków gruntowych i klas oraz finalnie sporządzono operat. Aktualizacji użytków podlegało około 30% działek ewidencyjnych. W ostatecznym etapie załadowano bazę z danymi o klasach i użytkach na obszarze opracowywanych obrębów w siedzibie Zamawiającego do systemu Turbo EWID.