Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.rod.unimap.pl  

Znajdziecie tam aktualne informacje i portfolio naszych prac dostosowanych do grantu ARIMR.
Nasza firma oferuje również wsparcie przy aplikacji i realizacji grantów.
 
 

01 marca 2021

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Wodzisław, gmina Godów

   Zakończyły się prace trwające od czerwca 2019 do lutego 2021r. związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Godów, powiat wodzisławski dla obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów. W ramach projektu zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 10 000 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych (14850 działek) i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe
(powierzchnia obiektu 3803 ha).

15 grudnia 2020

Skanowanie i kalibracja map zgromadzonych w PZGiK – powiat grodziski

  Zakończyliśmy prace związane ze skanowaniem oraz kalibracją map zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Grodzisku Wielkopolskim.
W ramach przedmiotu zamówienia zeskanowaliśmy 111 sztuk pierworysów prowadzonych na planszach metalowych (w tym 34 egzemplarze prowadzone w układzie lokalnym) oraz 1394 matryce na foliach (w tym 161 egzemplarzy w układzie lokalnym).
Zeskanowane materiały zostały poddane procesowi poprawy jakości w specjalistycznym oprogramowaniu – dzięki temu usunięto wszelkie plamy oraz szumy pikselowe, co poprawiło czytelność map.
Kolejnym etapem prac była kalibracja zeskanowanych materiałów, a po zakończeniu kalibracji przystąpiono do nadania materiałom georeferencji w celu wczytania ich do bazy prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w systemie Systherm GeoInfo Mapa.
Prace wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

30 października 2020

Inwentaryzacja wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie 7 gmin powiatu będzińskiego

  Zakończono prace związane z inwentaryzacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie siedmiu gmin powiatu będzińskiego.
W trakcie naszych prac zinwentaryzowaliśmy punkty osnowy położone w Czeladzi, Sławkowie, Siewierzu, Wojkowicach oraz gminach wiejskich: Bobrowniki, Mierzęcice, Siewierz, Psary.
Przedmiotem zlecenia było 190 punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 222 punkty poziomej osnowy geodezyjnej, które posiadają określoną wysokość.

30 września 2020

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – miasto Rybnik, obręb Popielów

  Zakończyły się prace trwające od lipca 2019 do września 2020 r. związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w mieście Rybnik dla obrębu ewidencyjnego Popielów. W ramach projektu zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 3000 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych (5414 działek), przeprowadzono ustalenia przebiegu granic dla działek ewidencyjnych wytypowanych przez Wydział Geodezji i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe.

21 września 2020

Modernizacja EGiB dla miast Pyskowice, Sośnicowice i Toszek

Z sukcesem zakończono kolejną weryfikację użytków gruntowych w powiecie Gliwickim. W ramach projektu zweryfikowano użytki gruntowe dla 5 obrębów (Dzierżno, Mikoszowina, Pyskowice , Sośnicowice, Toszek ) – łącznie dla 12417 działek ewidencyjnych na powierzchni około 5222 ha. Wykonano wykazy zmian użytków gruntowych dla 3500 działek ewidencyjnych. Efektem przeprowadzonych prac była aktualizacja rejestru gruntów dla poszczególnych obrębów, w komputerowym systemie Turbo EWID.

31 lipca 2020

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) – powiat działdowski

Zakończyliśmy trwające 10 miesięcy  prace związane z dostawą baz danych BDOT500 dla powiatu działdowskiego (październik 2019 – lipiec 2020). Wartość prac wynosiła około 580 tys. złotych brutto, a obszar opracowania obejmował zwarte zabudowane i przeznaczone pod zabudowę obszary wiejskie gmin: Działdowo (obszar wiejski), Ilowo-Osada, Lidzbark (obszar wiejski), Płośnica, Rybno oraz tereny miast Działdowo i Lidzbark. Prace wykonywane były w konsorcjum z firmą PGK Vertical z Żor.

20 marca 2020

Rozbudowa i modernizacja baz danych miasta Tychy

Będąc liderem konsorcjum w składzie: Unimap Katowice, PGK Vertical Żory i UGK Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. Rymanów; podpisaliśmy umowę, której przedmiotem jest:. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nasze konsorcjum będzie wykonywać zamówienie na terenie miasta Tychy. Wykonamy następujące prace:
• digitalizację, indeksację i archiwizację materiałów źródłowych PZGiK; ok. 74 metrów bieżących dokumentacji,
• modernizację ewidencji gruntów i budynków; 31 698 działek , 19 350 budynków, 34 000 lokali,
• budowę bazy BDOT500 oraz rozbudowę bazy GESUT w szczególności w zakresie uzgodnienia bazy inicjalnej; powierzchnia 8181 ha; 6043 km sieci.

1 marca 2020

Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT w powiecie monieckim

Z powodzeniem zakończyliśmy prace związane z opracowanie baz danych dla trzech gmin w powiecie monieckim. Zamówienie, realizowane dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  polegało na utworzeniu baz danych obiektów topograficznych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Gmina Knyszyn (obszar miejski i wiejski), Gmina Mońki (obszar miejski i wiejski), Gmina Goniądz (obszar miejski i wiejski) oraz utworzeniu bazy danych GESUT dla gminy Goniądz – obszar wiejski.

08 listopada 2019

Inwentaryzacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Katowice

  W konsorcjum z firmą GEO-STATION Sp. z o. o. zakończyliśmy prace związane z inwentaryzacją szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Katowice oraz dostosowaniem szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W ramach realizacji zlecenia w zakresie osnowy poziomejzinwentaryzowano: 2392 punktów głównych , 1737 punktów pobocznych oraz 29 punktów podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Zakres prac przy osnowie wysokościowej obejmował 632 punkty szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 45 punktów podstawowej osnowy wysokościowej na terenie miasta.  Dostosowano również sieć szczegółowej osnowy wysokościowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Zostało to wykonane poprzez wykonanie ścisłego wyrównania sieci niwelacyjnej w oparciu o archiwalne obserwacje (tj. modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej z 2010 roku w układzie PL-KRON86-NH).  Prace wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Katowice.

10 października 2019

Utworzenie baz danych BDOT500 w powiecie nowomiejskim

   W konsorcjum z firmą PGK Vertical z Żor zakończyliśmy sukcesem duży projekt związany z dostawą baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla powiatu nowomiejskiego. Projekt realizowany był w okresie od stycznia do września 2019 r. Prace wykonane zostały na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Obszar opracowania obejmował cały powiat nowomiejski z wyszczególnieniem terenu miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w gminach: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie (gmina). W rezultacie utworzone zostały bazy BDOT500 obejmujące blisko 5500 ha.

30 września 2019

Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru powiatu gliwickiego

  Zakończono prace związane z modernizacją szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru powiatu gliwickiego.
Zmodernizowana sieć liczy 241 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, których to współrzędne oraz wysokości w pełni spełniają kryteria dokładnościowe z Rozporządzenia MAiC ws. osnów.
W ramach realizacji zlecenia wykonano następujące czynności: inwentaryzacja istniejących punktów osnowy szczegółowej, inwentaryzacja punktów osnowy podstawowej służących jako punkty nawiązania sieci, ustalenie lokalizacji i typu stabilizacji nowych punktów, sporządzenie projektu technicznego, stabilizacja nowych reperów, pomiar terenowy modernizowanej sieci, sporządzenie nowych opisów topograficznych dla punktów osnowy, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji technicznej z całości prac oraz przygotowanie plików do aktualizacji zbioru bazy danych BDSOG.
Prace wykonano na zlecenie Powiatu Gliwickiego.